Ochrana osobních údajů

Kontakt na pověřence:
EDEFI s.r.o.
odpovědná osoba pověřence je:
Petr Gondek
e-mail: legislativa@edefi.cz
tel. +420 775 727 755

Informační memorandum o zpracování osobních údajů.

Tyto informace jsou o zpracování osobních údajů. Poskytují informace dle Nařízení (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „GDPR“) a místních zákonů.  
Vážíme si spolupráce a důvěry se kterou nám své osobní údaje poskytujete, a proto při jejich zpracování dbáme na jejich bezpečnost, nezpracováváme více osobních údajů, než je nezbytně nutné a uchováváme je po nezbytně nutnou dobu. V následujícím textu najdete pravidla, podle kterých se řídíme, důvody, pro jaké účely zpracováváme osobní údaje, jak k osobním údajům přistupujeme a kdo k Vaším osobním údajům má přístup. 


Kdo je správcem Vašich osobních údajů? 

Správcem Vaším osobních údajů DC Kolín. Tylova 129, 280 02 Kolín IV, IČO: 00875601
Správce je také vlastníkem a provozovatelem domény „ https://dckolin.eu/ “.
 

Kde nás najdete a jak nás kontaktujete?

Sídlo je výše uvedeno, kontaktovat nás můžete prostřednictvím formuláře na webových stránkách nebo email info@dckolin.eu.
 

Důležité pojmy dle GDPR


Správce, v tomto případě DC Kolín. Tylova 129, 280 02 Kolín IV je subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za ně. Zpracováním osobních údajů může správce zmocnit nebo pověřit zpracovatele, pokud zvláštní zákon nestanoví jinak.


Zpracovatel, fyzická nebo právnická osoba, orgán veřejné moci, agentura nebo jiný subjekt, který zpracovává osobní údaje pro správce


Hlavní provozovna, a) v případě správce s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii, ledaže jsou rozhodnutí o účelech a prostředcích zpracování osobních údajů přijímána v jiné provozovně správce v Unii a tato jiná provozovna má pravomoc vymáhat provádění těchto rozhodnutí, přičemž v takovém případě je za hlavní provozovnu považována provozovna, která tato rozhodnutí přijala; b) v případě zpracovatele s provozovnami ve více než jednom členském státě místo, kde se nachází jeho ústřední správa v Unii, nebo pokud zpracovatel nemá v Unii žádnou ústřední správu, pak ta provozovna zpracovatele v Unii, kde probíhají hlavní činnosti zpracování v souvislosti s činnostmi provozovny zpracovatele, v rozsahu, v jakém se na zpracovatele vztahují specifické povinnosti podle tohoto nařízení.


Osobní údaj, veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě (dále jen "subjekt údajů"); identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.


Zpracování, jakákoliv operace nebo soubor operací s osobními údaji nebo soubory osobních údajů, který je prováděn pomocí či bez pomoci automatizovaných postupů, jako je shromáždění, zaznamenání, uspořádání, strukturování, uložení, přizpůsobení nebo pozměnění, vyhledání, nahlédnutí, použití, zpřístupnění přenosem, šíření nebo jakékoliv jiné zpřístupnění, seřazení či zkombinování, omezení, výmaz nebo zničení.


Profilování, jakákoli forma automatizovaného zpracování osobních údajů spočívající v jejich použití k hodnocení některých osobních aspektů vztahujících se k fyzické osobě, zejména k rozboru nebo odhadu aspektů týkajících se jejího pracovního výkonu, ekonomické situace, zdravotního stavu, osobních preferencí, zájmů, spolehlivosti, chování, místa, kde se nachází, nebo pohybu.


Evidence, jakýkoliv strukturovaný soubor osobních údajů přístupných podle zvláštních kritérií, ať již je centralizovaný, decentralizovaný, nebo rozdělený podle funkčního či zeměpisného hlediska.


Služba informační společnosti, služba ve smyslu čl. 1 odst. 1 písm. b) směrnice (EU) 2015/1535 (19).


Dozorový úřad, nezávislý orgán veřejné moci zřízený členským státem.


Zásady zpracování
- Osobní údaje jsou zpracovávány korektně, zákonným a transparentním způsobem pro konkrétní výslovně vyjádřené účely.
- Osobní údaje jsou zpracovány v přiměřené, relevantní a omezené míře ve vztahu k účelu, ke kterému jsou zpracovány.
- Jsou přijata opatření, aby osobní údaje byly přesné a v případě potřeby aktualizované.
- Osobní údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou ve vztahu ke konkrétnímu účelu zpracování.
- Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřené účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.
- Srozumitelně informujeme o zpracování vašich osobních údajů


Jakým způsobem Vaše osobní údaje zpracováváme?

Společnost zpracovává osobní údaje manuálně ve formě, v jaké nám je subjekty poskytují.
Nedochází k automatizovanému vyhodnocování ani profilování.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny oprávněným zaměstnancům správce, pokud je to nezbytné k plnění smluvního vztahu a pokud je to nezbytně nutné k plnění jejich pracovních a smluvních a zákonných povinností, a to vždy jen v nezbytném a omezeném množství.
Osobní údaje mohou být zpřístupněny zpracovatelům, s nimiž má správce uzavřenu smlouvu o zpracování osobních údajů a případně dalším osobám v souladu se zákonem a nařízením EU.
Zpracování osobních údajů je zabezpečeno adekvátním způsobem přiměřeně účelu zpracování, tak aby byla zajištěna úroveň zabezpečení odpovídající všem rizikům včetně zavedení dostatečných organizačních a technických opatření, tak aby byla zachována integrita a důvěrnost.

Jaké osobní údaje zpracováváme?

Jako Správce zpracováváme údaje, které nám sami poskytnete. Jde o údaje poskytnuté vyplněním některého z formulářů na webových stránkách, zaslané e-mailem, nebo telefonem. 
Jde zejména o jméno, příjmení, adresa, e-mail, telefon, případně další údaje vzešlé z komunikace. 
Škola dále zpracovává osobní údaje na základě zákona 561/2004Sb. Školský zákon. Jedná se o údaje z evidence obyvatel, údaje o trvalém pobytu, evidence žáka.
Škola zpracovává zákonné údaje o svých zaměstnancích, archivace vychází ze zákonných požadavků zdravotního a sociálního pojištění.

Co jsou „cookies“
 

Správce na svých internetových stránkách používá „cookies“, které se ukládají na počítači návštěvníka a automaticky jej při další návštěvě poznají. Cookies umožňují například přizpůsobit webové stránky zájmům subjektu údajů nebo uložit uživatelské jméno, které pak nemusí být znovu pokaždé zadáváno. V případě, že subjekt údajů nechce, aby byl jeho počítač rozpoznán, je nutno upravit nastavení internetového prohlížeče takovým způsobem, aby došlo k odstranění cookies z pevného disku počítače, cookies zablokovat nebo nastavit upozornění před uložením cookie. Analytické a marketingové cookies používáme až po souhlasu ze strany návštěvníka stránek.
 

Název    Expirace    Popis
ASP.NET_SessionId    sezení        Jedinečný identifikátor relace
ASPSESSIONID#    sezení        Jedinečný identifikátor relace
cvi_grafika        365 dnů    Zapíná/vypíná grafiku – nebude-li fungovat, uživatel nemůže přepnout na zobrazení bez grafiky.
defpc            365 dnů    Přepnutí do PC verze webu
vol_StavZobrazeni    365 dnů    Zapíná/vypíná vyhledávací formuláře kontextového vyhledávání, zobrazuje/skrývá formulář pro výběr sloupců gridu, zobrazuje/skrývá Další nastavení u objektů.
téma + číslo        1 den        Kontrola hlasování v anketě
pokusfv + číslo        1 den        Kontrola hlasování v anketě vytvořené pomocí formuláře
euconsentid        730 dnů    Identifikátor souhlasu/nesouhlasu s analytickými cookies pro potřeby ověření a kontroly
 

Kamerový systém?

Organizace neprovozuje kamerový systém v areálu. 
 

Kdo další zpracovává Vaše osobní údaje?

V rámci oprávněných zájmů správce si škola předává vzájemně nutné pedagogické informace s DC Kolín. Tylova 129, 280 02 Kolín IV 
Jaká máte práva a povinnosti v souvislosti se zpracováním osobních údajů?
Subjekt je povinen správci poskytnout pouze pravdivé a přesné osobní údaje a informovat o jejich změně. 
Subjekt je povinen správci poskytnout ověření poskytnutých údajů.
Subjekt má práva od správce požadovat přístup k jeho osobním údajům.
Subjekt má právo na opravu poskytnutých osobních údajů.
Subjekt má právo na výmaz poskytnutých osobních údajů.
Subjekt má právo na omezení zpracování osobních údajů.
Subjekt údajů má právo na přenositelnost údajů.
Subjekt údajů má právo vznést námitku.
Pokud je ke zpracování osobních údajů nutný souhlas subjektu, může jej tento kdykoli odvolat, dle pravidel uvedených níže.
 

Svá práva může subjekt uplatnit:

  • E-mailem: legislativa@edefi.cz z jehož byl souhlas poskytnut nebo byl zadán při registraci a je ve správě žadatele. Může být požadováno případné další ověření identity žadatele.
  • Poštovní zásilkou (podpis musí být úředně ověřen).
     

Subjekt údajů (uživatel), má právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domnívá, že zpracováním osobních údajů spolkem dochází k porušení právních předpisů o ochraně osobních údajů. Stížnost můžete podat u dozorového úřadu – Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk.Sochora 27, 170 00 Praha, posta@uoou.cz
 

Povinnosti správce 
 

Správce má právo na ověření pravdivosti a přesnosti poskytnutých osobních údajů.
Správce je povinen subjektu údajů poskytnout informace o rozsahu a způsobu poskytnutých osobních údajů, pokud o to subjekt požádá. Správce tak učiní neprodleně nejpozději do 30 pracovních dnů.
Správce má právo v případě opakovaných a nedůvodných žádostí jejich poskytnutí zpoplatnit.
Správce poskytne informace v elektronické formě, pokud subjekt údajů nepožádá jinak.
 

Pověřenec pro ochranu osobních údajů
 

Škola má dle zákona 110/2019Sb. pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO):
Petr Gondek, e-mail: legislativa@edefi.cz, tel. +420 775 727 755.
 

Informace na závěr


V případě, že budete mít další dotazy ke zpracování vašich osobních údajů, můžete nás kontaktovat na e-mailu info@dckolin.eu. Zprávou na tento mail nebo zasláním písemného požadavku na naši adresu uvedenou v tomto dokumentu, můžete také přímo uplatnit vaše práva
Znění Informací o zpracování osobních údajů může správce změnit či doplňovat.
Veškeré zde uvedené informace mají informativní charakter a nemusí být vždy úplné nebo přesné.
Aktuální znění tohoto dokumentu naleznete vždy na stránkách dckolin.eu
Tyto informace o zpracování osobních údajů, jsou součástí všeobecných obchodních podmínek.
Tento dokument nabývá účinnosti dnem zveřejnění 01.5.2024